Có Bao Nhiêu Loại Khối Đa Diện Đều

  -  
A Khối lập phươngB Khối bát diện đềuC Khối mười hai mặt đềuD Khối hai mươi mặt đều

Câu hỏi 2 :

Trong tất cả các hình đa diện đều, hình nào có số mặt nhiều nhất.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu loại khối đa diện đều

A Hình nhị thập diện đềuB Hình thập nhị diện đềuC Hình bát diện đềuD Hình lập phương

Lời giải chi tiết:

Hình nhị thập diện đều có 20 mặt.

Hình thập nhị diện đều có 12 mặt.

Hình bát diện đều có 8 mặt.

Hình lập phương có 6 mặt.

Chọn A.


Câu hỏi 3 :

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A
*
B
*
C
*
D
*

Lời giải chi tiết:

*


Lời giải chi tiết:

*


Câu hỏi 5 :

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A
*
B
*
C
*
D
*

Lời giải chi tiết:

*


Câu hỏi 8 :

Khối đa diện đều nào sau đây có cắc mặt không phải là tam giác đều.

A Nhị thập diện đềuB Bát diện đềuC Thập nhị diện đềuD Tứ diện đều

Câu hỏi 11 :

Gọi n là số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều. Tìm n.

A n = 7B n = 5C n = 3D n = 9

Câu hỏi 14 :

Trong không gian, cho hình (H) gồm mặt cầu S(I; R) và đường thẳng đi qua tâm I của mặt cầu (S). Số mặt phẳng đối xứng của hình (H) là:

A 2B 1C Vô sốD 3

Lời giải chi tiết:

Phương pháp:

Hình lập phương là hình có \(6\) mặt đều là các hình vuông.

Cách giải:

Hình lập phương có \(6\) mặt, \(8\) đỉnh và \(12\) cạnh nên tổng số cạnh, mặt đỉnh là:

\(6+8+12=26\).

Chọn A.


Câu hỏi 16 :

Cho khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng ba cạnh. Khi đó số đỉnh của khối đa diện là:

A Số tự nhiên lớn hơn 3.B Số lẻ.C Số tự nhiên chia hết cho 3.D Số chẵn.

Phương pháp giải:

Đối với mỗi khối đa diện ta kí hiệu Đ là số đỉnh, C là số cạnh, M là số mặt và đa diện đều đó thuộc loại \(\left\{ n;p \right\}\)khối đa diện lồi có các mặt là n giác đều và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p cạnh) thì pĐ=2C=nM.


Lời giải chi tiết:

Gọi khối đa diện thuộc loại {n ; p} (khối đa diện lồi có các mặt là n giác đều và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p cạnh)

Theo đề bài ta có: p = 3.

Khi đó áp dụng công thức pĐ = 2C = nM. Trong đó Đ, C, M lần lượt là số đỉnh, số canh và số mặt của khối đa diện.

\(\Rightarrow \) 3Đ = 2C\(\Rightarrow \) Đ = \(\frac{2C}{3}\). Do đó Đ là số chẵn.

Chọn D.


Lời giải chi tiết:

Phương pháp:

Dựa vào hình tứ diện đều và khái niệm mặt phẳng đối xứng của khối đa diện.

Cách giải

*

Mặt phẳng tạo bởi hai đỉnh bất kì và trung điểm của cạnh đối là mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều.

Tứ diện đều có 4 đỉnh. Vậy có \(C_4^2 = 6\) mặt phẳng đối xứng.

Chọn D.


A \(\left\{ 5;3 \right\}.\)B \(\left\{ 4;3 \right\}.\)C \(\left\{ 3;4 \right\}.\)D \(\left\{ 3;5 \right\}.\)

Lời giải chi tiết:

Phương pháp:

Khối đa diện đều mà mỗi mặt là đa giác n cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p cạnh được gọi là khối đa diện đều loại {n; p}.

Cách giải

Khối bát diện đều là khối đa diện đều thuộc loại {3; 4}.

Chọn C.


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết.

*

Số mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều là 6 theo hình vẽ bên.

Cụ thể mặt phẳng đối xứng đi qua một cạnh và trung điểm của cạnh đối của cạnh này.

Chọn đáp án D.


Câu hỏi 20 :

Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của khối đa diện nào?

A Hình hộp chữ nhật.B Hình bát diện đều.C Hình lập phương.D Hình tứ diện đều.

Phương pháp giải:

Vẽ hình và quan sát, tính số cạnh và các tính chất của các hình để loại trừ đáp án.


Lời giải chi tiết:

*

Giả sử \(ABCD\)là tứ diện đều. Gọi \(M,\,N,\,P,\,Q,\,S,\,T\) lần lượt là trung điểm của \(AD,\,AB,\,BC,\,CD,\,AC,\,BD.\) Khi đó các trung điểm các cạnh của tứ diện đều tạo thành hình \(SMNPQT.\) Do đó \(SMNPQT\) không thể là tứ diện đều được. Ta loại đáp án D.

Do \(S,\,M\) là trung điểm của \(AC,\,AD\) nên \(SM// = \dfrac{1}{2}CD.\)

Tương tự ta có \(SQ// = \dfrac{1}{2}AD,\,\,MQ// = \dfrac{1}{2}AC.\) Do \(\Delta ACD\) là tam giác đều nên \(AC = CD = DA.\) Kéo theo \(SM = SQ = MQ.\)

Chứng minh tương tự ta nhận được các cạnh của \(SMNPQT\)có độ dài như nhau.

Mặt khác từ \(SM = SQ = MQ\)suy ra \(\Delta SMQ\) là tam giác đều, do đó \(\widehat {QSM} = {60^0}.\) Do đó \(SMNPQT\)không thể là hình hộp chữ nhật hay hình lập phương được. Như vậy đáp án \(A,\,C\) đều bị loại.

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều, các cạnh bên bằng nhauB Hình chóp tam giác đều là tứ diện đềuC Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều, chân đường cao hạ từ đỉnh xuống đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáyD Tứ diện đều là hình chóp đều

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Áp dụng các lý thuyết về hình chóp đều


Lời giải chi tiết:

Tứ diện đều là hình chóp tam giác đều, chiều ngược lại chưa chắc đúng.

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Số đỉnh của khối bát diện đều là

A \(6\)B \(7\)C \(8\)D \(9\)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về khối đa diện.


Lời giải chi tiết:

Khối bát diện đều có tất cả \(6\) đỉnh.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Gọi a, b, c lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của một tứ diện đều. Tính giá trị của \(S=a+2b+3c\)

A S = 26 B S = 28 C S = 30 D S = 24.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Vẽ hình đếm số đỉnh, số cạnh, số mặt của 1 tứ diện đều và thay vào tính S.


Lời giải chi tiết:

*

Ta có tứ diện đều có:

Số đỉnh: a = 4

Số cạnh: b = 6

Số mặt: c = 4

Vậy S = a + 2b + 3c = 4 + 12 + 12 =28

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

A Khối tứ diện là khối đa diện lồi B Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi.C Khối lập phương là khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi

Đáp án: B


Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Xét tính đúng sai và loại trừ từng đáp án dựa vào định nghĩa khối đa diện lồi:

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H).

Cách giải:

Đáp án A: Khối tứ diện là khối đa diện lồi (đúng)

Đáp án C: Khối lập phương là khối đa diện lồi (đúng)

Đáp án D: Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi (đúng)

Đáp án B: Lắp ghép hai khối hộp sẽ được 1 khối đa diện lồi (sai)

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Trong các loại khối đa diện đều sau, tìm khối đa diện có số cạnh gấp đôi số đỉnh.

A Khối hai mươi mặt đều.B Khối lập phương. C Khối mười hai mặt đều. D Khối bát diện đều.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về khối đa diện đều.


Lời giải chi tiết:

+) Khối mười hai mặt đều có 20 đỉnh và 30 cạnh.

+) Khối hai mươi mặt đều có 12 đỉnh và 30 cạnh.

+) Khối lập phương có 8 đỉnh và 12 cạnh.

+) Khối bát diện đều có 6 đỉnh và 12 cạnh.

Chọn D.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A Hình chóp đều có các cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy các góc bằng nhau.B Hình chóp đều có tất cả các cạnh bằng nhau.C Một hình chóp có đáy là một đa giác đều và có chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy thì đó là hình chóp đều.D Hình chóp đều có các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Hình chóp đều là hình chóp thỏa mãn 2 điều kiện sau:

+) Đáy là đa giác đều ( tam giác đều, hình vuông)

+) Chân đường cao của hình chóp trùng với tâm của đáy.

Từ đây ta suy ra hình chóp đều có các cạnh bên bằng nhau.

Có các thuật ngữ sau:

+) Hình chóp tam giác đều là hình chóp đều có đáy là tam giác

+) Hình chóp tứ giác đều là hình chóp đều có đáy là tứ giác.


Lời giải chi tiết:

Đáp án B sai: Hình chóp đều có các cạnh bên bằng nhau và các cạnh đáy bằng nhau, cạnh bên và cạnh đáy có thể khác nhau

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Khối đa diện có \(12\) mặt đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là.

A \(30,\,\,20,\,\,12\).B \(20,\,\,12,\,\,30\).C \(12,\,\,30,\,\,20\).D \(20,\,\,30,\,\,12\).

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về khối đa diện đều.

Xem thêm: Đóng Tủ Bếp Hết Bao Nhiêu Tiền ? Làm Tủ Bếp Hết Bao Nhiêu Tiền

*


Lời giải chi tiết:

ChọnD.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Tâm các mặt hình lập phương tạo thành các đỉnh của khối đa diện nào sau đây?

A Khối chóp lục giác đều B Khối bát diện đềuC Khối lăng trụ tam giác đều D Khối tứ diện đều.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Vẽ hình


Lời giải chi tiết:

*

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là:

A 16B 26C 8D 24

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết khối đa diện.


Lời giải chi tiết:

Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 mặt.

\(\Rightarrow \) Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là: \(8+12+6=26.\)

Chọn B.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Khối mười hai mặt đều có bao nhiêu cạnh?

*

A 30 cạnh. B 12 cạnh.C 16 cạnh. D 20 cạnh.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức của các khối đa diện.


Lời giải chi tiết:

Khối 12 mặt đều có 30 cạnh.

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 31 :

Trong tất cả các loại hình đa diện sau, hình nào có số mặt nhiều nhất?

A

Loại \(\left\{ 3;5 \right\}\)

B

Loại \(\left\{ 5;3 \right\}\)

C

Loại \(\left\{ 4;3 \right\}\)

D Loại \(\left\{ 3;4 \right\}\)

Đáp án: A


Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 32 :

Hình bát diện đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A 5B 6C 9D 8

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Vẽ hình, xác định mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều


Lời giải chi tiết:

Hình bát diện đều có tất cả 9 mặt phẳng đối xứng.

Chọn C.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 33 :

Một người thợ thủ công làm mô hình đèn lồng hình bát diện đều, mỗi cạnh của bát diện đó được làm từ các que tre có độ dài 8cm. Hỏi người đó cần bao nhiêu mét que tre đề làm 100 cái đèn. (Giả sử mối nối giữa các que tre có độ dài không đáng kể) ?

A 192 m. B 960 m.C 96 m.D 128 m.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Hình bát diện đều có 12 cạnh bằng nhau.


Lời giải chi tiết:

Số mét tre để làm 100 cái đèn : \(8 \times 12 \times 100 = 9600\,\,(cm) = 96\,(m)\)

Chọn: C


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 34 :

Mệnh đề nào dưới đây sai?

A Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

B Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

C Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

D Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Đáp án: A


Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 35 :

Tổng độ dài l của tất cả các cạnh của một lập phương cạnh a.

A \(l=12a\). B \(l=6\). C \(l=6a\). D \(l=12\).

Đáp án: A


Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau ( và bằnga), nên tổng độ dài các cạnh của hình vuông là : \(l=12a\).

Chọn: A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 36 :

Hình tứ diện đều có bao nhiêu tâm đối xứng?

A 1B 4C 2D 0

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Tâm đối xứng I của một chóp là một điểm mà với mọi điểm A bất kì nằm trên chóp đó ta đều tìm được một điểm B đối xứng với A qua I và B cũng nằm trên chóp đó


Lời giải chi tiết:

Tứ diện đều có 1 tâm đối xứng là trọng tâm của tứ diện.

Chọn đáp án A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 37 :

Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại

*

A \(\left\{ {3;4} \right\}\).B \(\left\{ {4;3} \right\}\).

C \(\left\{ {5;3} \right\}\).D \(\left\{ {3;5} \right\}\)

Đáp án: C


Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại \(\left\{ {5;3} \right\}\).

Chọn: C


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 38 :

Khối đa diện đều loại \(\left\{ {5;3} \right\}\) có bao nhiêu mặt?

A 12 mặt B 6 mặt C 10 mặtD 8 mặt

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(pD = 2C = nM\) trong đó \(\left\{ {n;p} \right\}\) là loại khối đa diện đều, \(D,C,M\) lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của khối đa diện.


Lời giải chi tiết:

Khối đa diện đều loại \(\left\{ {5;3} \right\} \Rightarrow n = 5;\,\,p = 3\)

\( \Rightarrow 3D = 2C = 5M \Rightarrow M\) chia hết cho 6

Khi \(M = 6\) thì khối đa diện đều là khối lập phương thuộc loại \(\left\{ {4;3} \right\}\) (ktm).

Vậy \(M = 12\).

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 39 :

Có bao nhiêu loại khối đa điện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều?

A 3B 1C 5D 2

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Dựa vào 5 khối đa diện đều đã được học.


Lời giải chi tiết:

Các khối đa diện đêu có các mặt là tam giác đều là:

+) Khối tứ diện đều {3;3}

+) Khối bát diện đều {3;4}

+) Khối 20 mặt đều {3;5}

Chọn đáp án A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 40 :

Khối đa diện đều loại \(\left\{ {3;4} \right\}\) có số đỉnh, số cạnh và số mặt lần lượt bằng:

A 6, 12, 8.B 8, 12, 6.C 12, 30, 20.D 4, 6, 4.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Khối đa diện đều loại\(\left\{ {n;p} \right\}\)là khối đa diện đều có các mặt là đa diện đều n cạnh, mỗi đỉnh là điểm chung của p cạnh.


Lời giải chi tiết:

Khối đa diện đều loại \(\left\{ {3;4} \right\}\) là bát diện đều, có số đỉnh, số cạnh và số mặt lần lượt bằng: 6, 12, 8.

Chọn: A


Đáp án - Lời giải

Quảng cáo
Bài liên quan

Video liên quan


Reply 3 0 Chia sẻ

Tier 2 supplier là gì

Supply chain là gì?thecleverleaf6 years agoXPrivacy & CookiesThis site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.Got ...


Hỏi Đáp Là gì
Làm thế nào để biết ai đã xem video trên Facebook

Video Cách tìm, xem lại video đã xem trên Facebook nhanh chóng Tuan Thanh 23/09 Đôi khi, bạn từng xem qua một video cực lý thú và bổ ích ...


Hỏi Đáp Thế nào Công Nghệ Facebook
Tăng xông là gì

Tăng xông hay bệnh lên máu đều là một dạng gọi khác của bệnh huyết áp cao. Bệnh này xảy ra khi huyết áp của con người tăng đến mức không lành mạnh, ...


Hỏi Đáp Là gì
Isopropyl alcohol 70 mua ở đâu

Môi trường sản xuấtĐối tác hợp tácCồn Vệ Sinh Tẩy Rửa Airpod ISOPROPYL ALCOHOL | Shopee Việt - mua cồn isopropyl 70% ở đâu ,May 05, 2020·Mua Cồn Vệ Sinh Tẩy ...


Hỏi Đáp Ở đâu
Golf course là gì

Thuật ngữTrang chủ » Kiến thức Golf » Thuật ngữ » Golf course là gì? Những điều quan trọng người chơi cần biết về golf courseGolf course là gì? Những điều ...


Hỏi Đáp Là gì
Thẻ dư nợ là gì

Thông thường những khách hàng khi vay tín dụng tại ngân hàng sẽ quan tâm đến dư nợ, nhưng đa phần khách hàng vẫn chưa hiểu và nắm được việc dư nợ là ...


Hỏi Đáp Là gì
Giao điểm trong hình học là gì

Hình học được chia thành 2 phần là hình học không gian và hình học phẳng. Cho dù bất hình học học nào cũng đc tạo từ các đường thẳng và nối các điểm ...


Hỏi Đáp Là gì Học Tốt Học
Đá 4 là gì

Hướng Dẫn Soi CầuSố Đá là gì? Hướng dẫn cách đánh đề số đá Miền NamBởiTeam XosoBK8-July 7, 202004570FacebookTwitterPinterestWhatsAppSố đá Miền Nam là một ...


Hỏi Đáp Là gì
Ngày đèn đỏ có nên nịt bụng

Đau bụng kinh chớ dại mà làm những điều này?Lượt xem: 37103 | Bình luận: 0Trước và trong kỳ hành kinh cơ thể người phụ nữ sẽ rất nhạy cảm, lúc này ...


Hỏi Đáp Có nên
1 carat kim cương nặng bao nhiêu

Kim cương là loại đá quý đắt giá mà bất cứ ai cũng biết, nó là biểu tượng của sự xa hoa giàu có. Đã có bao giờ bạn tò mò không biết kim cương 1 carat ...

Xem thêm: Mua Ghế Nhựa Duy Tân Giá Bao Nhiêu, Ghế Nhựa Sofa Duy Tân


Hỏi Đáp Bao nhiêu

Tương Tự


Hình elip có bao nhiêu trục đối xứng 1 tháng trước . bởi phamngan_xinh
Bình ga 12kg nặng bao nhiêu 1 tháng trước . bởi mrchinhcute
2 5 giờ bằng bao nhiêu giây 1 tháng trước . bởi vochinh2020
Loa bass 16 công suất bao nhiêu 1 tháng trước . bởi mrhungvt
1 khối be tông bao nhiêu tiền 1 tháng trước . bởi pham_dungvt

Thống kê


39,062

Questions


117,768

Answers


Toplist được quan tâm


#1
Top 9 de thi học kì 1 lớp 1 kết nối tri thức 5 ngày trước
#2
Top 10 biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 file excel 6 ngày trước
#3
Top 8 tên thật của draken trong tokyo revengers 6 ngày trước
#4
Top 9 ta dại ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đến chốn lao xao của ai 6 ngày trước
#5
Top 10 truyện tranh tiên hiệp main bá đạo 6 ngày trước
#6
Top 8 hình nền free fire mang xa 6 ngày trước
#7
Top 10 file tập viết các nét cơ bản tiếng trung 5 ngày trước
#8
Top 10 de thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng việt 1 tuần trước
#9
Top 10 tài liệu trắc nghiệm lịch sử việt nam 12 theo từng bài (có đáp án) 6 ngày trước

Xem Nhiều


Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất khi nổi về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô 4 ngày trước . bởi Drhien_hcm
Laptop cũ tầm giá 20 triệu 1 tuần trước . bởi Lamhungkitty
Soạn văn tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 6 ngày trước . bởi Kidungtop
Cách mua cổ phiếu Hàn Quốc 6 ngày trước . bởi mitchinh_4
Cách làm mít non hết nhựa 5 ngày trước . bởi buibao_4
I went by coach nghĩa là gì 3 ngày trước . bởi trantung3
210cm2 bằng bao nhiêu mm2 5 ngày trước . bởi phamduc3
Cách lắp nồi áp suất AUX 2 ngày trước . bởi leduongbmt
aw11 là gì - Nghĩa của từ aw11 5 ngày trước . bởi mitchinh_moi
Top laptop dưới 20 triệu 2 ngày trước . bởi Dr_duc2022

Chủ đề


Hỏi Đáp Mẹo Hay Cách Là gì Học Tốt Món Ngon Bao nhiêu Tiếng anh Công Nghệ Bánh Top List Top Học Máy Khỏe Đẹp Nghĩa của từ Cryto Xây Đựng List Thịt Laptop Nhà Giá Thế nào Sách Iphone Tại sao Facebook Máy tính Review Hướng dẫn Ở đâu Giới Tính Có nên Bao lâu Tiếng trung Nấu Màn hình Ngôn ngữ So Sánh Son Bài tập Samsung So sánh Đẹp Khoa Học Làm sao Vì sao Đánh giá Nghĩa là gì
Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 thanglon39.com Inc.