C5H12O CÓ BAO NHIÊU CÔNG THỨC CẤU TẠO

  -  

Công thức cấu tạo của C5H12O và hotline thương hiệu | Đồng phân của C5H12O và hotline tên

Đồng phân của một hóa học hữu cơ tương đối phức hợp cùng có không ít loại: đồng phân mạch hsống (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân team chức, đồng phân dẫn xuất, ... Dưới đấy là các dạng Đồng phân & Công thức cấu tạo của C5H12O nhằm mục đích mục tiêu góp những em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H12O với điện thoại tư vấn thương hiệu đúng các đồng phân của C5H12O khớp ứng.

*

Ứng với công thức phân tử C5H12O thì chất có thể là ancol hoặc ete

A. Ancol C5H12O

Ancol C5H12O có 8 đồng phân ancol, cầm cố thể:

STTĐồng phânTên gọi
1CH3 -CH2-CH2-CH2-CH2-OHn-Pentung – 1- ol
2
*
3 – metyl buchảy – 1 – ol
3
*
2 –metylbutung – 1 – ol
4
*
2,2 – đimetylpropan – 1- ol
5
*
pentan – 2 – ol
6
*
3 – metylburã – 2- ol
7
*
2 – metyl burã – 2- ol
8
*
penrã – 3 – ol

B. ETE C5H12O

Ete C5H12O gồm 6 đồng phân ete, vắt thể:

STTĐồng phânTên gọi
1H3C -CH2-CH2-CH2-O-CH3n – butylmetyl ete / 1- metoxybutan
2
*
Isobutylmetyl ete / 1-metoxy-2-metylpropan
3
*
Sec - butylmetyl ete / 2 - metoxybutan
4
*
Tert - butylmetyl ete / 2-metoxy-2-metylpropan
5
*
Etylpropyl ete / 1-etoxypropan
6
*
Isopropyletyl ete / 2-ehoxypropan

Vậy ứng với cách làm phân tử C5H12O thì chất gồm 14 đồng phân, hoàn toàn có thể là ancol hoặc ete.