50 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Dành Cho Bé

  -  

50 bài luyện nghe tiếng Anh dành cho bé do Tiến Cường biên soạn là Tài liệu luyện nghe tiếng anh dành cho học sinh tiểu học. Nội dung được biên soạn với 50 chủ đề đơn giản, dễ hiểu và quen thuộc với học sinh tiểu học. Các chủ đề luyện nghe là những câu chuyện thú vị về trường học, thầy cô bạn bè và các con vật,... Phần 1 Tài liệu trình bày các bài nghe từ bài 1 đến bài 44. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem: 50 bài luyện nghe tiếng anh dành cho bé

*

£ N G3UYEN; LIEU 50 Listening Practice Lessons NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN50 BAI LUYEN NGHE TIENG ANH DANH CHO BE 50 B LVTA - 1 50 Listening Practice Lessons IC H U J !& £ $10 NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN LOI NOI D A U “50 bai luyen nghe dcinh cho be” la cuoti scichluyen nghe tieng Anh danh cho hoc sinh tieu hoc. Noidung ditdc bien soan vdi 50 chu de ddn gian, de hieu uaquen thuoc vdi hoc sinh tieu hoc. Cac chu de luyen nghela nhitng cdu chuyen thu ui ve tri/dng hoc, thay co, banbe va cac con vat,.. Sach diMc bien soan vdi cac doan van ngan gon,sinh dong, giau hinh anh rat phii hdp vdi cac be d captieu hoc, vita nang cao diMc ky nang nghe tieng Anh,vi/"a tang them hieu biet ve moi triidng xung quanh, vecac si/ vat hien tu’dng va cac hoqt dong trong cuqc songhang ngay. Scich co tang hem ctia MP3 giup cac be cothe luyen nghe va phat dm chuan tieng Anh. Moi bai doc difflc chia thdnh ba phan: phan ti( mdiva cum tit, phan bai tap luyen nghe va phan chu thich. Phan tit mdi va cum tit cung cap cho cac be von titvitng xucit hien trong moi bcii nghe theo cac chu dethong dung, giup cac be nam vitng cdch doc, nghia vacdch dung cua mdi tith oqc cum tit tieng Anh. Phan bai tap luyen nghe cung cap cac dang bai taphdp ly, ddn gian. Mdi dang bai tap luyen nghe deu cophan yen cdu rd rang giup cac be cd the hieu va thitchanh nghe tieng Anh nhanh va dai hieu qua cao nhat. 5 Phan chu thich trinh bay cu the va neu rd cdc h sitdung cua mot so mau cdu xudt hien trong bdi luyennghe hodc mot so cdch phdt dm, giup cac be co the luyennghe vd noi tieng Anh hieu qua. Cuon sach con co phandap an giup cac be vd cac bcic phu huynh co the tit kiemtra lai ket qua luyen tap cua minh. Cuon sach htia hen se m ang lai cho cac em hoc sinhnhieu dieu bo ich vd thu vi trong qua trinh hoc tap vdthi/c hdnh nghe tieng Anh. Trong qua trinh bien soan chac chan khong thetranh khoi thieu sot, rat m ong nhdn di/c/c siI dong gopquy bau cua ban doc de Ian xuat ban sau cuon sachdiCdc hoan thien hon.6 R > ai / * Members Of My Family TCr moi vd cum tu engineer / cntty"nior / (n) ky sit accountant / o"kauntont / (n) ke toan teacher /’ti:tjo / (n) giao vien salesperson /’scilz.po:sn / (n) nhan vien ban hangI. Be hay nghe va noi cac tif v6i nhau cho phu hdp. mv mother teacher m a company my father engineer in a bank mv aunt cleaner in a bookstore mv uncle accountant on a street mv sister salesperson in a school 7II. Be hay nghe va dien tif eon thieu vao cho trong ben du’di.I (1)________ a big family. There are six people(2)_________ my family. They are my (3)_________ myfather, my aunt, my (4)______ , my sister and I. Chu X thich "er" neu khong co trong dm thi ditdc phat dm la .Vi du: teacher , sister , fever Ta mdi va cum ttf both / bouO / (adv) ca hai study hard hoc hanh chain chi parent /"pcoront / (n) cha me V - Bai ta p luyen ngheI. Be hay nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau sai vao trong dau ngoac ddn.( ) 1. The father is forty-five.( ) 2. They have two sons and a daughter.( ) 3. Their parents like them very much.II. Be hay nghe va chon mot dap an dung nhat.1. There are____ people in the family. A. Three B. Four C. Five 92. Van Anh"s_______ is a doctor. A. Father B. Mother C. Brother3. Minh and Huy are_______ A. Brothers B. Father and son C. Father and daughter10 A Garden Of My Family TCf mdi va cum tu garden /"ga:dn / (n) vi/cfti flower /"flauo / (n) hoa grass / gra:s / (n) co like / laik / (v) ^/?f"c/? help /"help / (v) cftf water /"wo:t3 / (v) fi/cft exercise /"cksasaiz / (v) £ap due morning /"mo.nia / (n) sang -?c"x S." Bai tap luyen ngheI. Be hay nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau sai vao trong dau ngoac ddn.( ) 1. My mother likes flowers, my father likes them. tOL 11( ) 2. I often help my parents water the flowers and grasses.( ) 3. We can exercise in the garden on Saturday.II. Be hay nghe va chon mot dap an dung nhat.1. Where is the garden?It"s________ A. Behind my house B. In front of my house C. Near the river2. What are there in the garden? A. Flowers B. Grasses C. A and B3. My father likes____________ A. Flowers B.

Xem thêm:
Hướng Dẫn Chơi Poker Texas Hold'Em) Đơn Giản, Dễ Hiểu, Texas Hold'Em Cơ Bản & Cách Chơi Một Ván PokerXem thêm: Sandinh Com Bị Đánh Sập ? Cổng Game Bài Rikvip Bị Đánh Sập

Grasses C. Water Chu Y thich r help sb do sth giup ai do lam gi help sb to do sth giup ai do lam viec gi help sb with sth giup ai do bang cai gi 12 Hal 4 ,* My Uncle Tu moi va cum tu more than heft: thief / Oi:f / ( 11) ten trom some day mot ngay nao do, roi day policeman / po"liismon / (n) ednh sat bus / b.\s / (n) .re buyt because / bi’koz / (conj) bo"i vi after /"a:lto / (adv) sau khi " V - Bai tap luyen ngheI. Be hay nghe va dien "Yes" neu cau dung va dien "No" neu cau sai vao trong dau ngoac don.( ) 1. The thieves are not afraid of my uncle.( ) 2. My uncle often goes to work by bike. 13( ) 3. My uncle is very clever and brave.II. Be hay nghe va chon mot dap an dung nhat.1. My uncle is a________ A. Doctor B. Teacher C. Policeman2. My uncle is more than_______ years old. A. Twenty B. Thirty C. Forty3. Does my uncle like his work9 A. No, he does B. No, he doesn"t C. Yes, he does / Chu X thich )-----------------------------------------\ Nguyen dm "o" ditdc phdt dm thanh < j> v__________________________________Vi du: often, story 14 Hal 5 Mv Friends Tu mdi vd cum tCf violin /.vaio"lin / (n) dan violong dive /daiv / (v) lan collect / k.Vlckt / (v) thu nhat, situ tam stamp / stacmp / (n) ton look the same trong gion gS - Bai tap luyen ngheI. Be hay nghe va ghep mot ve d cot A vdi mot ve thich hofp d cot B. A B 1. Viet a. likes playing the violin 2. Linh b. likes diving 15 3. Nam c. likes riding a bike 4. Due d likes collecting stamps 5. Tung e. likes making kitesII. Be hay nghe va dien tvf con thieu vao cac cho trong ben diid"i de tra 16i cau hoi.1. Are they in the same school? _________ , they___________2. What does Nam like? He likes playing th e _3. Who likes making kites? _________ likes making kites. Chu ): thi"ch N g u y en dm "a" di/Oc p h d t dm Id Vi du: bat, sad, sand, stamp16 My Three Good Friends Tu m 6i va cum tu not ...at all khong mot chut nao good /gud/ (adj) tot, gioi favourite /feivo rit/ (adj) i(a thich fruit /fru:t/ (n) qua salad Is aclod/ (n) rau song, rau tron eat /i:t/ (v ) an V Bai tap luyen nghe <. Be hay n g h e va d ie n nhufng tif h o a c c u m tif c o n t h ie u v a o c a c c h o t r o n g du’ofc d a n h so thvf tii (1, 2, 3) b e n du’di. Name Places Favourite food Doesn"t like (Ten) (Dia diem) (Mon an yeu thich) (Khong thich) 1750 B L V T A - 2 Tu Hanoi rice and salad 1. Long Hai Duong 2. meat Khai Thai Binh hamburgers and butters . 3- .II. Be hay nghe va ghi cau tra lcfi vao cac cho trong ben difcfi.1. What are Tu"s favourite foods? His favourite foods are_______ a n d _________2. Where is Khai from? He is from___________3. Are they good friends? _________ , t h e y __________ ; Chu X. thich )---------------------------------------- \ P h u dm "g" di/cfc p h a t dm Id < $ v--------------------------------------- ----------------------)Vi du: vegetable, engine, fridge18 Two New StudentsV TCf moi va cum tu straight / streit / (adj) thang curly/ko:li/ (adj) xoan short / J’D:t / (adj) ngan strong / stroi> / (adj) khoe * > - Bai tap luyen ngheI. Be hay nghe va dien nhufng tu” con thieu vao cac cho trong ben du’cfi.________________________________Name Height Native Hair place(Ten) (Chieu coo) (Toe) (Quc quan)KhanhBinhII. Be hay nghe va dien tif eon thieu vao cac cho trong ben d\id\ de tra lofi cau hoi.>. How many new students do we have? We have________ new students.2. Are they strong? __________, they _3. Are they our good friends? __________, t h e y ___________ Chu ). thich Am "ere" di/tfc phdt dm la Vi du: there, where, anywhere Lien And Her Sister TCr mdi va cum tu serious /"siorios / (adj) nghiem trong, dting ddn pop music nhac pop shy / / a i / (adj) e then, xau ho homework /houm\vo:k/ (n) bai tap ve nha clever/klevo / (adj) thong minh funny /"f\ni / (adj) vui ve talk /to - k/ (v) noi chuyen was,^ | -3V - Bai ta p luyen ngheI. Be hay nghe va chon mot dap an dung nhat.1. She likes to studv and do homework_______ \. At school B. In her room C. In the classroom 21