50 BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH DÀNH CHO BÉ

  -  

50 bài xích luyện nghe giờ đồng hồ Anh dành riêng cho bé bởi Tiến Cường biên soạn là Tài liệu luyện nghe tiếng anh dành cho học viên tiểu học. Nội dung được biên soạn cùng với 50 chủ đề đơn giản và dễ dàng, dễ nắm bắt và thân quen cùng với học sinh tiểu học. Các chủ thể luyện nghe là phần nhiều mẩu chuyện thú vui về trường học tập, thầy cô bạn bè và những con vật,... Phần 1 Tài liệu trình bày các bài xích nghe trường đoản cú bài bác 1 mang đến bài bác 44. Mời các bạn thuộc tham khảo.
Bạn đang xem: 50 bài luyện nghe tiếng anh dành cho bé

*

£ N G3UYEN; LIEU 50 Listening Practice Lessons NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN50 BAI LUYEN NGHE TIENG ANH DANH CHO BE 50 B LVTA - 1 50 Listening Practice Lessons IC H U J !và £ $10 NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN LOI NOI D A U “50 bai luyen nghe dcinch mang lại be” la cuoti scichluyen nghe tieng Anh danh cho hoc sinc tieu hoc. Noidung ditdc bien soan vdi 50 chu de ddn gian, de hieu uaquen thuộc thuoc vdi hoc sinc tieu hoc. Cac chu de luyen nghela nhitng cdu chuyen thu ui ve tri/dng hoc, ráng co, banbe va cac nhỏ vat,.. Sach diMc bien soan vdi cac doan van ngan gon,sinch dong, giau hinc anh rat phii hdp vdi cac be d captieu hoc, vita nang cao diMc ky nang nghe tieng Anh,vi/"a tang them hieu biet ve moi triidng bao phủ, vecac si/ vat hien tu’dng va cac hoqt dong vào cuqc songhang ngay lập tức. Scich co tang hem ctia MP3 giup cac be cothe luyen nghe va phat dm chuan tieng Anh. Moi bai doc difflc chia thdnh tía phan: phan ti( mdiva cum tit, phan bai tap luyen nghe va phan chu thich. Phan tit mdi va cum tit cung cap mang đến cac be von titvitng xucit hien trong moi bcii nghe theo cac chu dethong dung, giup cac be phái mạnh vitng cdch doc, nghia vacdch dung cua mdi tith oqc cum tit tieng Anh. Phan bai tap luyen nghe cung cap cac dang bai taphdp ly, ddn gian. Mdi dang bai tap luyen nghe deu cophan yen cdu rd rang giup cac be cd the hieu va thitchanh nghe tieng Anh nkhô hanh va dẻo hieu qua cao nhat. 5 Phan chu thich trinh cất cánh cu the va neu rd cdc h sitdung cua mot so mau cdu xudt hien vào bdi luyennghe hodc mot so cdch phdt dm, giup cac be teo the luyennghe vd noi tieng Anh hieu qua. Cuon sach con co phandap an giup cac be vd cac bcic phu huynh teo the tit kiemtra lai ket qua luyen tap cua minch. Cuon sach htia hen se m ang lai mang lại cac em hoc sinhnhieu dieu bo ich vd thu vi vào qua trinch hoc tap vdthi/c hdnh nghe tieng Anh. Trong qua trinh bien soan chac chan khong thetranh mãnh khoi thieu sot, rat m ong nhdn di/c/c siI dong gopquy bau cua ban doc de Ian xuat ban sau cuon sachdiCdc hoan thien hon.6 R > ai / * Members Of My Family TCr moi vd cum tu engineer / cntty"nior / (n) ky sit accountant / o"kauntont / (n) ke toan teacher /’ti:tjo / (n) giao vien salesperson /’scilz.po:sn / (n) nhan vien ban hangI. Be giỏi nghe va noi cac tif v6i nhau mang lại phu hdp. mv mother teacher m a company my father engineer in a ngân hàng mv aunt cleaner in a bookstore mv uncle accountant on a street mv sister salesperson in a school 7II. Be hay nghe va dien tif eon thieu vao cho trong ben du’di.I (1)________ a big family. There are six people(2)_________ my family. They are my (3)_________ myfather, my aunt, my (4)______ , my sister and I. Chu X thich "er" neu khong teo vào dm thi ditdc phat dm la .Vi du: teacher , sister , fever Ta mdi va cum ttf both / bouO / (adv) ca hai study hard hoc khô hanh chain chi parent /"pcoront / (n) cha me V - Bai ta p luyen ngheI. Be giỏi nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau sai vao trong dau ngoac ddn.( ) 1. The father is forty-five.( ) 2. They have sầu two sons & a daughter.( ) 3. Their parents like them very much.II. Be giỏi nghe va chon mot dap an dung nhat.1. There are____ people in the family. A. Three B. Four C. Five 92. Van Anh"s_______ is a doctor. A. Father B. Mother C. Brother3. Minc and Huy are_______ A. Brothers B. Father & son C. Father and daughter10 A Garden Of My Family TCf mdi va cum tu garden /"ga:dn / (n) vi/cfti flower /"flauo / (n) hoa grass / gra:s / (n) teo lượt thích / laik / (v) ^/?f"c/? help /"help / (v) cftf water /"wo:t3 / (v) fi/cft exercise /"cksasaiz / (v) £ap due morning /"mo.nia / (n) lịch sự -?c"x S." Bai tap luyen ngheI. Be giỏi nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau không đúng vao vào dau ngoac ddn.( ) 1. My mother likes flowers, my father likes them. tOL 11( ) 2. I often help my parents water the flowers và grasses.( ) 3. We can exercise in the garden on Saturday.II. Be tốt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. Where is the garden?It"s________ A. Behind my house B. In front of my house C. Near the river2. What are there in the garden? A. Flowers B. Grasses C. A and B3. My father likes____________ A. Flowers B.

Xem thêm:
Hướng Dẫn Chơi Poker Texas Hold'Em) Đơn Giản, Dễ Hiểu, Texas Hold'Em Cơ Bản & Cách Chơi Một Ván PokerXem thêm: Sandinh Com Bị Đánh Sập ? Cổng Game Bài Rikvip Bị Đánh Sập

Grasses C. Water Chu Y thich r help sb vày sth giup ai vì lam gi help sb to lớn vày sth giup ai vị lam viec gi help sb with sth giup ai vì bang cai gi 12 Hal 4 ,* My Uncle Tu moi va cum tu more than heft: thief / Oi:f / ( 11) ten trom some day mot ngay lập tức nao vì, roi day policeman / po"liistháng / (n) ednh sat bus / b.s / (n) .re buyt because / bi’koz / (conj) bo"i vi after /"a:lto lớn / (adv) sau thời điểm " V - Bai tap luyen ngheI. Be tốt nghe va dien "Yes" neu cau dung va dien "No" neu cau không nên vao trong dau ngoac don.( ) 1. The thieves are not afraid of my uncle.( ) 2. My uncle often goes lớn work by xe đạp. 13( ) 3. My uncle is very clever & brave sầu.II. Be hay nghe va chon mot dap an dung nhat.1. My uncle is a________ A. Doctor B. Teacher C. Policeman2. My uncle is more than_______ years old. A. Twenty B. Thirty C. Forty3. Does my uncle like his work9 A. No, he does B. No, he doesn"t C. Yes, he does / Chu X thich )----------------------------------------- Nguyen dm "o" ditdc phdt dm thanh khô < j> v__________________________________Vi du: often, story 14 Hal 5 Mv Friends Tu mdi vd cum tCf violin /.vaio"lin / (n) dan violong dive sầu /daiv / (v) lan collect / k.Vlckt / (v) thu nhat, situ tam stamp / stacmp / (n) ton look the same vào gion gS - Bai tap luyen ngheI. Be giỏi nghe va ghep mot ve d cot A vdi mot ve thich hofp d cot B. A B 1. Viet a. likes playing the violin 2. Linch b. likes diving 15 3. Nam c. likes riding a xe đạp 4. Due d likes collecting stamps 5. Tung e. likes making kitesII. Be tuyệt nghe va dien tvf bé thieu vao cac đến vào ben diid"i de tra 16i cau hoi.1. Are they in the same school? _________ , they___________2. What does Nam like? He likes playing th e _3. Who likes making kites? _________ likes making kites. Chu ): thi"ch N g u y en dm "a" di/Oc p h d t dm Id Vi du: bat, sad, svà, stamp16 My Three Good Friends Tu m 6i va cum tu not ...at all khong mot chut nao good /gud/ (adj) tot, gioi favourite /feivo rit/ (adj) i(a thich fruit /fru:t/ (n) qua salad Is aclod/ (n) rau xanh tuy vậy, rau tron eat /i:t/ (v ) an V Bai tap luyen nghe <. Be giỏi n g h e va d ie n nhufng tif h o a c c u m tif c o n t h ie u v a o c a c c h o t r o n g du’ofc d a n h so thvf tii (1, 2, 3) b e n du’di. Name Places Favourite food Doesn"t lượt thích (Ten) (Dia diem) (Mon an yeu thich) (Khong thich) 1750 B L V T A - 2 Tu Hanoi rice and salad 1. Long Hai Duong 2. meat Knhị Tnhị Binh hamburgers và butters . 3- .II. Be xuất xắc nghe va ghi cau tra lcfi vao cac cho vào ben difcfi.1. What are Tu"s favourite foods? His favourite foods are_______ a n d _________2. Where is Knhì from? He is from___________3. Are they good friends? _________ , t h e y __________ ; Chu X. thich )---------------------------------------- P h u dm "g" di/cfc p h a t dm Id < $ v--------------------------------------- ----------------------)Vi du: vegetable, engine, fridge18 Two New StudentsV TCf moi va cum tu straight / streit / (adj) thang curly/ko:li/ (adj) xoan short / J’D:t / (adj) ngan svào / stroi> / (adj) khoe * > - Bai tap luyen ngheI. Be giỏi nghe va dien nhufng tu” bé thieu vao cac mang lại vào ben du’cfi.________________________________Name Height Native sầu Hair place(Ten) (Chieu coo) (Toe) (Quc quan)KhanhBinhII. Be xuất xắc nghe va dien tif eon thieu vao cac mang lại trong ben did de tra lofi cau hoi.>. How many new students vì chưng we have? We have________ new students.2. Are they strong? __________, they _3. Are they our good friends? __________, t h e y ___________ Chu ). thich Am "ere" di/tfc phdt dm la Vi du: there, where, anywhere Lien And Her Sister TCr mdi va cum tu serious /"siorios / (adj) nghiem vào, dting ddn pop music nhac pop shy / / a i / (adj) e then, xau ho homework /houmvo:k/ (n) bai tap ve sầu nha clever/klevo / (adj) thong minh funny /"f i / (adj) vui ve talk /to - k/ (v) noi chuyen was,^ | -3V - Bai ta p luyen ngheI. Be tốt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. She likes to studv và bởi vì homework_______ . At school B. In her room C. In the classroom 21