1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau: A, 8 B" /> 1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau: A, 8 B" />

1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau

  -  
" class="title-header">1 byte có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái khác nhau: A. 8 B. 255 C. 256 D. 65536
*

45 điểm

Trần Tiến


*

Đáp án : CGiải thích :1 byte= 8 bit. Vậy 1 byte có thể biểu diễn các trạng thái khác nhau là 28=256 trạng thái

Đáp án : CGiải thích :1 byte= 8 bit. Vậy 1 byte có thể biểu diễn các trạng thái khác nhau là 28=256 trạng thái